24 ژوئن 2019
ژوئن 24, 2019

كارت هوشمند چیست؟

0 دیدگاه

كارت هوشمند چیست؟

كارت هوشمند كارتی است از جنس پلاستیك كه توسط مدار مجتمعی كه در آن كار گذاشته شده، هوشمند می‎شود پیوند میان كارت پلاستیكی و یك میكروپروسسور امكان ذخیره و بازیابی و پردازش داده را به صورتONLINE یا OFFLINEفراهم می‎سازد.

كارت هوشمند كارتی است از جنس پلاستیك كه توسط مدار مجتمعی كه در آن كار گذاشته شده، هوشمند می‎شود پیوند میان كارت پلاستیكی و یك میكروپروسسور امكان ذخیره و بازیابی و پردازش داده را به صورتONLINE یا OFFLINEفراهم می‎سازد، كارتهای هوشمند چندین برابر نوارهای مغناطیسی توانائی ذخیره اطلاعات را دارند.

كارتهای هوشمند از نظر نحوه عملكرد به دو نوع CONTACTو CONTACTLESSتقسیم می‎شوند در كارتهای CONTACT اطلاعات از طریق یك ماژول الكترونیكی كه با دستگاهREDEAR ارتباط دو طرفه بر قرار می كند، منتقل می‎شود.

كارتهای CONTACTLESS حاوی یكCOIL هستند كه با آنتن گیرنده ارتباط برقرار می‎كند تا بتواند اطلاعات را انتقال دهد.(در این مقاله اتكای ما روی كارتهایCONTACT است).

كارتهای هوشمند بر اساس نوع و محتویات تراشه بكار رفته در آنها به دو دسته تقسیم میشود:

1) MEMORY ONLY
2) MEMORY WITH SECURITY LOGIC
3) EMORY WITH CPU

با توجه به كاربرد كارت هوشمند مشخصات متمایزی برای تراشه كارت، نـرم افزارMASKROM و نرم افزار كاربردی در نظر گرفته می‎شود.

MASKROM حامل سیستم عامل كارت هوشمند می‎باشد .برنامه كاربردی بعـد از تولید، درون تراشه بار می‎شود و استفاده از حافظه EEPROM امكان تغییر برنامه كاربردی را فراهم می‎سازد برنامه ریزی EEPROM عموما با زبان برنامه نویسی JAVAصورت می‎گیرد.

حافظهEEPROM كه شامل اطلاعات كاربر و برنامه‎های كاربردی می‎باشد دو بخـش دارد یك بخش حفاظتی و بخش دیگر كه از طریق ترمینالهای كارت می‎توان به آن دسترسی پیدا كرد و اطلاعات كاربردی را كسب كرد . وقتی كه ناحیه حفاظت شده EEPROM با اطلاعات مناسب بارگذاری شد، كارخـانه تولید كننده كارت هوشمند می‎تواند فیوزهایی را كه داخل تراشه وجود دارد قطع كند تا آن ناحیه غیر قابل دسترسی شود .

علاوه بر مسیری برای قطع و وصل الكتریكی مسیری برای تست كردن وجود دارد كه در قسمت خارجی قرار دارد. بین این مسیرهای كنترلی و خود تراشه فیوزهایی وجود دارد، بعد از تست كردنICاین فیوز قطع می‎شود تا از تاثیرات الكتریكی ناخواسته قطعه جلوگیری شود .

همگام با پیشرفت تكنولوژی قابلیت REGROWTHبه این فیـوزها اضافه شده است كه در این حالت بعد از تست كردن مسیر تست به طور فیزیكی قطع می‎شود .

كارتهای پردازنده (MEMORY WITH CPU):

كارتهای هوشـمندMEMORY ONLY و MEMORY WITH SECURITY LOGIC در واقع زیر مجموعه‎ای از كارتهای پردازنده می‎باشنــد ، كارتـــــــهای هــوشـمـنـدی با یك ریــزپردازنده -ON-BOARD عملیات در زیر كدبندی با مكــــــانیزم پیشرفته امنیتی، پردازش محلی داده‎ها و محاسبات پیچیده را ارائه می‎دهد.

كارتهای CONTACT كه متداول‎ترین نوع ICC می‎باشند 8 كنتاكت دارند كه تنها 6 تای آنها مورد استفاده قرار می‎گیرد (طبق استانداردISO )
كه كارت از طریق این CONTACT ها با READER ارتباط برقرار می‎كند.

شناسایی CONTACT ها:

.1 VCC(منبع تغذیه)
2.GND
3 . CLK (پالس ساعت)
4 .VPP (ولتاژ برنامه ریزی)
5 .RST (سیگنال RESET)
6 . خط I/O(ارتباط سریال ورودی و خروجی)

VCC:

منبع تغذیه برایIC ولتاژ بین 4.75vتا5.25v و جریان مصرفی200mA تعریف می شود چون اكثر READERهای موجود با5v (طبق استاندارد ISO ) كار می‎كنند وIC هائی كه در كارتهای متداول استفاده می‎شوند با5v كار می‎كنند اكثر این كارتها جریانی بین10mA تا 20 mAرا در فركانس 3.5 MHz دارند.

CLK :

اگر چه مدار مجتمع، خودش میتواند شامل مدار به منظور راه‎اندازی مدار درون باشد، در عمل بیشتر با تراشه‎هایIC با یك پالس ساعت خارجی از طریق دستگاه رابط(READER) تغذیه می‎شوند. آنچه كه باید مورد توجه واقع شود این است كه سرعت انتقال سریال رویI/O به طور موثری توسط فركانس این پالس تعیین می‎شود.

VPP :

این سیگنال برای تعیین ولتاژ مورد نیاز برای برنامه‎ریزی حافظه غیر فرار طراحی شده است. پركاربردترینICها از حافظه EEPROM كه در آن ولتاژ بالایی در حدود12.5v تا 21v مورد نیاز استفاده می‎كنند. معمولاً این ولتاژ باید به صورت خارجی از طریق CONTACTهایIC تأمین شود .

RST :

سیگنال RESET توسط دستگاهREADER تامین می‎شود و برای اجرای برنامه‎ای كه در MASK ROM IC قرار دارد استفاده می‎شود.
استاندارد ISO سه مد برای سیگنالRESET تعریف كرده است:
1.INTERNAL RESET
2.ACTIVE LOW RESET
3.SYNCHRO NOUS ACTIVE RESET
اكثر میكروپروسسورها از مد ACTIVE LOW RESET استفاده میكنند كه در ان زمانی كه سیگنال RESET از صفر به یك میرود (لبه مثبت )كنترل را روی آدرس ورودی در برنامه منتقل می‎كند.

خط I/O :

استاندارد ISO یك LINE سیگنال برای تبادل داده بینIC و دستگاهREADER تعریف كرده است این به این معناست كه LINE باید نسبت به این كه IC انتقال دهنده یا دریافت كننده اطلاعات است، تغییر جهت بدهد.
ترتیب عملكرد برای فعال كردن دستگاه READER به صورت زیر تعریف می‎شود :
1. RST=0
.2 اعمال VCC
.3 قرار دادن I/O در مد دریافتی
4. تامین VPP
5 . تامین پالس ساعت
6. RST=1
و ترتیب غیر فعال كردن IC برای دستگاه READER به صورت زیر تعریف می‎شود :
RST=0 .1
2. قطع پالس ساعت
3. قطع VPP
4. قطع ورودی
5. قطعVCC

كاربردهای عمومی SmartCard
پروتكل انتقال (T):

مشخصات انتقالی به وسیله كارتهای میكروپروسسوری كنترل می‎شود . وقتیT=0 باشد تداخل در انتقال بایتها ایجاد می‎شود در حالی كه وقتی T=1 باشد پروتكال یك BLOCK عملیاتی به وجود می‎آورد .

انتقال داده به دو صورت انجام می‎شود :

1 . HALF DUPLEX
2 . FULL DUPLEX

در HALF DUPLEX جهت انتقال داده بسته به این كه IC تراشه یا READER داده را منتقل می‎كند تغییر جهت می‎دهد. (LINE یك طرفه)

در FULL DUPLEX دو سیگنال ورودی و خروجی به طور مداوم در دو جهت منتقل می‎شوند كه مشابه انتقال همزمان در كانكتورهای RS232Cدر PC می‎باشد .
انتقال یك كاراكتر 8 بیتی نیاز به چند بیت كنترل دارد :

1. بیت START
2. PARITY BIT (بیت مقایسه برای اشكار كردن خطاها)
3.GUARD TIME (برای جدا كردن و جلوگیری از تداخل كاراكترها می‎باشدكه برابر دو پریود بیتی تعریف می‎شود و اگر از بلاك استفاده شود به یك بیت تغییر می‎یابد.)

نمونه برداری از LINE باید به صورتی باشد كه RECEIVER موقعیت و مكان LINE را در وسط هر پریود انتقال نمایش می‎دهد.

دستگاهREADER دستور را با پروتوكلT=0 آغاز می‎كند.

اثر متقابل بین دستگاه رابط و ICC منجر به فرمان و پاسخ متوالی می‎شود برای این پروتوكل داده فقط می‎تواند در یك جهت (یا برای دستور یا برای پاسخ) جاری شود چه پیغام فرمان شامل داده برای ICC باشد و چه فرمان داده را از ICC بگیرد .

زمانی كه نیاز به انتقال داده در هر دو جهت باشد آنگاه از دستور(GET RESPONSE) بعد از دستور اولیه برای باز یافتن پاسخ داده استفاده می‎شود تفاوت این دستور باT=1 این است كه در T=1 پروتوكل یك ENVELOPE دور یك بلوك كاراكترها می‎گذارد كه اجازه كنترل جریان و به هم پیوستنBLOCKها و تصحیح خطاها را می‎دهد.

پس از اینكه دستور GET RESPONSE داده شد ICC با یك بایت PROCEDURE پاسخ می‎دهد كه بعد از آن یا داده به ICC و یا از ICC با توجه به فرمان ویژه انتقال می‎یابد.

این بایت PROCEDURE اجازه كنترل VPP (ولتاژ برنامه نویسی EPROM ) را به دستگاه می‎دهد در CASE حافظه EPROM بایتهای PROCEDURE بسیار زیادی هستند.
در این قسمت به معرفی چند تراشه كارت هوشمند می پردازیم:

یكی از بزرگترین IC های كارت هوشمند ساخت شركت SIMENCE یك كنترل كننده 8 بیتی است كه شامل یك میكروكنترولر 8051 مركزی 8 بیتی، 540 بیت پردازشگركمكی برای اعمال حسابی، 10 كیلو بایت حافظه ROM ، 32 بایت PROMو 2.5 كیلو بایت EEPROM و همچنین 606 بیت حافظهRAM (كه 256 بایت برای میكروكنترلر 8051 و 350 بایت برای پردازشگر) می‏باشد. فركانس ساعت مورد نیاز این قطعه5 مگا هرتز كه دارای قابلیت 512 بیت در كمتر از 220 میلی ثانیه می‎باشد.

IC با شمارة P83C852، IC دیگری است كه به خوبی دارای ویژگیهای حفاظتی می‎باشد.در این IC مدارهایی برای آشكار كردن فركانس و ولتاژ كار قطعه وجود دارد كه اگر ولتاژ قطعه از مقدار مشخصی كمتر شود یا فركانس كار آن از یك مگا هرتز پایین‎تر شود از كار كردن مدار جلوگیری می‎كند.